×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار

چهاردهمین جلسه ی شورای پژوهشی

چهاردهمین جلسه ی شورای پژوهشی

بیشتر
اثر چاقی عمومی و مرکزی بر بیماری های قلبی عروقی

اثر چاقی عمومی و مرکزی بر بیماری های قلبی عروقی

بیشتر
آگاهی از بیماری پرفشاری خون عامل پیشگیری کننده از سکته مغزی

آگاهی از بیماری پرفشاری خون عامل پیشگیری کننده از سکته مغزی

بیشتر
میزان بقای کوتاه مدت و بلند مدت بیماران با تجربه‌ی سکته قلبی در ایران چقدر است؟

میزان بقای کوتاه مدت و بلند مدت بیماران با تجربه‌ی سکته قلبی در ایران چقدر است؟

بیشتر
برگزاری سیزدهمین جلسه‌ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق

برگزاری سیزدهمین جلسه‌ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق

بیشتر
برگزاری سومین جلسه‌ی کنترل کیفی سیستم ثبت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب

برگزاری سومین جلسه‌ی کنترل کیفی سیستم ثبت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب

بیشتر
برگزاری دوازدهمین جلسه‌ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق

برگزاری دوازدهمین جلسه‌ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق

بیشتر
برگزاری یازدهمین جلسه‌ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق

برگزاری یازدهمین جلسه‌ی شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروق

بیشتر
تنظیمات قالب